5 pomembnih vlog vodje

Skozi projekte, kjer skozi treninge in coach-ing poizkušamo zagotoviti uspešno izvedbo spremembe vedno znova ugotavljamo, kako pomembni v tem procesu so vodje. So ključni faktor, ki s svojim delovanjem pomagajo pri prehodu skozi spremembo svojim ljudem. Vendar pa vodje velikokrat ne razumejo svoje vloge in njene pomembnosti v celoti. Kaj bi moral vodja vedeti, da bo lahko uspešno vodil svojo ekipo skozi spremembe?

CLARC

Vodja se dnevno spopada z odgovornimi nalogami, vendar sprememba prinese dodatno in kritično delo. Kot 5 ključnih vlog, ki jih mora razumeti in opravljati vodja, Prosci raziskava najboljših praks pri upravljanju sprememb identificirala naslednje:

  • Komunikator (Communicator)
  • Povezovalec (Liaision)
  • Zagovornik (Advocate)
  • Upravitelj upora (Resistance Manager)
  • Coach

Angleško se naloge vodij pri spremembi povezuje v zelo pomenljiv akronim: CLARC. Vodje so na nek način v vlogi Clark Kenta, Superman-ovega civilnega jaza. Z uporabo petih vlog ima vodja pozitiven vpliv na izgradnjo zavedanja, želje, znanja, sposobnosti in utrjevanja pri vsakemu posamezniku. Ne pozabimo, ADKAR model omogoča posameznikom, da spremembo sprejmejo in jo uporabijo v vsakdanjem delu.

Povezava CLARC + ADKAR

Poglejmo kaj je vključeno v izvajanje petih vlog, kako vloge vplivajo na elemente ADKAR modela, in tveganje, če omenjenih vlog ne izvajamo. Ta razmerja tvorijo povezavo, ki jo imenujemo CLARC + ADKAR povezava.

Komunikator

Vloga komunikatorja je domnevno najpomembnejša izmed vseh. Ta vloga je na eni strani samostojna, na drugi strani pa je nujna za izpolnitev preostalih štirih vlog.

Prosci raziskava o upravljanju sprememb je pomanjkanje zavedanja, zakaj je sprememba pomembna izpostavila kot največji razlog, da se zaposleni uprejo spremembi.

Vloga komunikatorja je, da zgradi zavedanje (A) z odgovarjanjem na vprašanja zaposlenih, kako bo sprememba vpliva na njih kot posameznike. Vprašanj so “Zakaj?”, “Zakaj zdaj?”, “Kaj če ne?” in “Kako bo sprememba vplivala na nas?”. Kadar je komunikacija neučinkovita, se tveganje za pomanjkanje zavedanje zaposlenih, zakaj je sprememba pomembna, poveča kar privede do povečanega upora.

Povezovalec

Vodja je pomemben vir povratnih informacij za projektno ekipo in sponzorja spremembe o napredku svoje ekipe skozi spremembo in ali ta sprememba prinaša pričakovane koristi. Če projektna ekipa ne zahteva povratnih informacij, ki jih lahko zagotovijo vodje, je odgovornost vodje, da naredi prvi korak. Brez povratnih informacij v fazi oblikovanja in implementacije spremembe, je tveganje za brezciljno tavanje projekta preveliko. Brez povratnih informacij manager sprememb ne more vedeti ali sprememba prinaša koristi in kako učinkovito zaposleni uporabljajo nove funkcionalnosti.

Z  vlogo povezovalca lahko pozitivno vplivamo na utrditev (R) sprememb, in zagotovimo, da  bodo zaposleni uporabljali nov način dela tudi v prihodnje.

Zagovornik

Vodja ima velik vpliv. Zato je pomembno, da vodja močno zagovarja spremembo, tako z besedami, kot tudi dejanji. S tem neposredno vpliva na svojo ekipo in njihovo željo (D) po spremembi. Zaposleni bodo tako sledili vodji in bili pripravljeni sodelovati in podpreti uvedbo spremembe. Če vodja sam ne verjame v spremembo in je ne zagovarja, tvega posredovanje napačnega sporočila, da sprememba ni pomembna. To pa lahko ustvari točko prepreke pri želji (D) po spremembi zaposlenih.

Upravljalec upora

Upor je naravni odziv ljudi na spremembo. Upor lahko pričakujemo in nas ne sme presenetiti. Za učinkovito vodenje sprememb mora biti vodja izkušen upravljalec odpora. To zahteva identifikacijo osnovnih razlogov odpora in uvedbo aktivnosti, ki naslavljajo te vzroke. Z naslavljanjem upora na eni strani in praznovanjem uspehov napredka in sprejemanja spremembe na drugi, ima vodja močan pozitiven vpliv na element želje (D) in utrjevanja (R) v modelu ADKAR.

Coach

Kot coach, vodja podpira svojo ekipo pri pridobivanju potrebnih znanj. Torej znanj o tem kako spremeniti svoje delo in kako razviti sposobnost za spremembo načina dela ter uporabiti nov način v vsakodnevnih opravilih. Vodja ima kot učinkovit coach močan pozitiven vpliv na element znanja (K) in sposobnosti (A) modela ADKAR.

Vodja in spremembe

Pogosto načrte za upravljanje sprememb naredijo managerji sprememb. Ne glede na to pa so vodje odločilni faktor, kateri lahko vplivajo na zaposlene in aktivno uvedejo spremembe. Z razumevanjem in izvajanjem petih ključnih vlog CLARC lahko učinkovito vplivajo na zaposlene in jim pomagajo skozi proces uvajanja sprememb. Potrebe za uvajanje sprememb so vse večje, zato so vodje in vsi potrebni pozitivni deležniki za spremembo pomembnejši, kot kadarkoli do sedaj.

Vir: https://blog.prosci.com/5-key-roles-for-people-managers-in-leading-change